RODO

Hotel Zawiercie uprzejmie informuje Gości Hotelowych:

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych nam przez Państwa jest Inwest Hotel sp. z o. o., ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie
 1. Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest:
 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych,
 • w przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa ofert i informacji marketingowycho swoich produktach i usługach.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest:
 • umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 • zgoda, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 • zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 1. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 • Organom nadzoru i kontroli, sądom, prokuraturom i innym podmiotom, mającym umocowanie ustawowe do wglądu w dane Hotelu
 1. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres hotel@hotelzawiercie.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.
 1. Dane osobowe pozyskane po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzane w celach marketingowych (przedstawienia informacji handlowych) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, wyrażonego w dowolnej formie (ustnej, poprzez wiadomość e-mail lub pisemnie).
 1. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 1. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO i polskimi normami ustawowymi.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozpatrywania skarg gości, teren Hotelu jest monitorowany. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu dostępna jest również na stronie internetowej

 

 

Back
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close